Regulamin

I Wstęp

 1. Właścicielem sklepu internetowego w domenie NaZdrowo.pl jest firma LastLevel. Działalność wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 50038 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn. NIP 7393142975, REGON 280402158
 2. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu NaZdrowo oraz określa zasady korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 4. Dostęp do Regulaminu, każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin sklepu” znajdującego się na stronie sklepu.
 5. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Zdjęcia oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych towarów. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, itp.

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep NaZdrowo przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a Firmą LastLevel z siedzibą w Olsztynie (Sprzedawca).
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Firma LastLevel zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki (nie istniejący adres). Przed odmową realizacji Firma LastLevel podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 6. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:
 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 • Korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 • Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;
 • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
 • Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie: na stronie sklepu (on-line), pocztą elektroniczną.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki.
 6. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Firmie LastLevel do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące zamówienia, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 10. Klient może odstąpić od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie. 

IV Dostawa i odbiór

 1. Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży towaru powiększonej o koszty wysyłki.
 3. Koszty dostawy towaru określone są na stronie NaZdrowo.pl i są widoczne podczas procesu zamawiania.
 4. Klient zobowiązany jest odebrać przesyłkę zawierającą towar zgodny z zamówieniem, potwierdzając odbiór podmiotowi realizującemu dostawę.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Klienta przesyłki awizowanej przez firmę kurierską i jej zwrotu do Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci się do Klienta na podany adres e-mail z prośbą o wskazanie dalszego toku postępowania z zamówionym towarem. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz do zwrotu należności. Zwrot należności zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, z potrąceniem opłaty za zwrotne przesłanie pieniędzy oraz kosztów wysyłki towaru.
 6. W przypadku poinformowania przez Klienta o woli powtórnego przesłania towaru koszt powtórnego przesłania towaru może być pokryty w formie przelewu na konto Sprzedawcy z podaniem numeru zamówienia i tytułu wpłaty; przesyłka zostanie wysłana po otrzymaniu wpłaty.
 7. Zgodnie z art. 7 i nast. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz .U. z 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania Klientowi towaru. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot towaru do Sprzedawcy następuje na koszt Klienta.

V Ceny i metody płatności

 1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie jest podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, przelewem bankowym tradycyjnym lub za pośrednictwem płatności elektronicznej, przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek LastLevel w terminie 10 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
 4. Firma LastLevel zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

VI Reklamacje i zwroty

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
 2. Firma LastLevel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 3. Firma LastLevel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
 4. Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
 5. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu, listem poleconym na adres: LastLevel ul. Władysława Trylińskiego 16/12, 10-683 Olsztyn. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową LastLevel, po konsultacji z Klientem, wyśle produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni lub zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru, jak również koszty wysyłki reklamowanego towaru do sprzedawcy.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, a następnie przysłanie na adres sklepu, na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru, w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów. Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od momentu otrzymania towaru na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową.
 8. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
 9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, bądź niemożnością jego użytkowania z przyczyn, za które Sprzedawca nie odpowiada oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu, za które Sprzedawca nie odpowiada. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Klienta.

VII Pozostałe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Firmę LastLevel wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ). Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Zdjęcia towarów zamieszczone w sklepie internetowym mogą, ze względów związanych z niedokładnością odwzorowania, w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego ich wyglądu, w szczególności z uwagi na zastosowaną przez Klienta rozdzielczość lub konfigurację ekranu.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 6. Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 8. Firma LastLevel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 9. Firma LastLevel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.02.2014.